РНИКТ и педагогически съветник


Бойка Иванова Сребчева - ръководител направление информационни ии комуникационни технологии и учител по информатика и информационни технологии към момента училището няма педагогически съветник