Съобщения

 


       УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ,
                       Информираме Ви, че записването за V клас за учебната 2020/ 2021 г. ще бъде в периода от 15.07.2020 г. до 17.07.2020 г. включително.
   
Работното време на комисията за записване е от 08:30 до 17:30 часа.
    Необходимите документи за записване са следните:
        1. заявление по образец (ще бъде предоставено на място);
        2. оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно    образование;
        3. медицински картон на ученика;
        4. в случай че родителят/настойникът отсъства, нотариално заверено пълномощно от представляващия го.

 
        Записване на приетите в осми клас ученици на първи етап на класиране: 
        13.07 - 16.07. 2020 г. вкл. в ППМГ "Никола Обрешков"
        от 8:30 до 17:30 ч.

 СКАЛА ЗА ПРИРАВНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС ПРЕЗ 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА КЪМ 100 ТОЧКИ

                 УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,
Публикуваните резултати от състезанието „Математика за всеки“ за четвъртокласниците през учебната 2019/2020 година се вземат предвид при класиране на учениците за прием в ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък, за учебната 2020/2021 година. Окончателното класиране за прием в гимназията ще бъде извършено съгласно публикуваните ни в сайта правила за прием, като се вземат предвид и получените точки на четвъртокласниците от областния кръг на олимпиадата по математика през 2019/2020 година
.

 

На добър час, абитуриенти!

 

Дейности по провеждането на ДЗИ и НВО

Teams - въпроси и отговори

 

 

  Регионално управление на образованието — Стара Загора и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Стара Загора организират група за консултации и подкрепа за преодоляване на последиците от кризата във връзка с пандемията от COVID- 19.
    На телефон: 042/ 210 089, в периода от 21.04.2020 г. до 13.05.2020 г., в часовия диапазон от 8:30 ч. до 16:30 ч., училищни психолози ще провеждат консултации и психологическа подкрепа.

 

 

СПАЗВАЙТЕ ТЕЗИ ПРАВИЛА ЗА ДА СТЕ ЗДРАВИ!

 

ДЕЦАТА В СИТУАЦИЯ НА ЕПИДЕМИЯ

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
    Екипът на ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък, усилено работи по въвеждането и осъществяването на организацията на дистанционното обучение, считано от 16 март 2020 г.
    Дистанционното обучение на учениците ще се реализира чрез платформата Office 365 на Microsoft., като трябва да се спазят следните стъпки:
        1. всеки ученик има създаден личен акаунт – състои се от личното име и фамилията на ученика, изписани с латински букви слято, и последните две цифри от годината на раждане, @pmgkk.com; например, ако името на ученика е Иван Радоев и е роден през 2011 година, акаунтът е: ivanradoev11@pmgkk.com;
        2. всеки ученик би трябвало да си знае личната парола за влизане в личния си акаунт; ако има проблем със забравена парола, ученикът следва да се обърне  към г-жа Бойка Сребчева на e-mail: srebcheva@pmgkk.com;
        3. при успешно влизане в личния си акаунт ученикът ще види в приложението групите, в които е включен по даден учебен предмет(Outlook – менюто в лявата част - групи);
        4. учителите всеки ден до 10:00 часа ще споделят учебни материали и ресурси и ще поставят задачи на учениците, като учениците ще имат възможност да задават въпроси на учителите чрез Office 365.
    На въпросите и проблемите на учениците учителите ще отговарят в разумни срокове;
5. някои учители може да организират видеоконферентна връзка в реално време, като, ако това се случи, ще съвпада с реалното време на провеждането на учебния час по седмичното разписание, за да се предотврати съвпадението на видеоразговори с едни и същи ученици по едно и също време с различни учители;
6. желателно е учениците да влизат всяка сутрин в Office 365, за да се обучават, както да изпълняват възложените им задачи от учителите.
    При проблеми може да се свързвате с класните ръководители или с канцеларията в училище – тел. 043162334 – или да подавате сигнали на адрес: pmgkk@pmgkk.com
    Надяваме се, че заедно ще разрешваме бързо възникналите проблеми и че ще се справим всички заедно – ученици, родители, учители и администрация – в тази не лека ситуация.
    С поздрави: екипът на ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък

 

 


 


     Списък с учебници - 2019/2020 учебна година

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ППМГ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ“, ГРАД КАЗАНЛЪК ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ“ – 2018 ГОДИНА  

 

Стипендии по програма YES

 

Комисия „ФУЛБРАЙТ“ : висше образование в САЩ – среща с ученици от 8, 9, 10, 11 клас

 

Фондация BCause набира кандидати за стипендия "Лука Бекяров" за учебната 2018/2019 година

 

 

Стипендии за ученици, изявени в областта на информационните технологии и точните науки

 

Стипендиантска програма на Американска фондация за България

 

Регионален център за извънкласно образование на Фондация "Миню Балкански"