Съобщения

      График за провеждане на курсовете (провеждат се в събота в сградата на ППМГ):

 

              3 клас -математика - 9:00 часа

              4 клас - математика - 9:00 часа

              7 клас - математика - 10:30 часа

              7 клас - български език и литература - 9:00 часа


П О К А Н А

 

       Управителният съвет на СНЦ „Училищно настоятелство – ПМГ „Никола Обрешков“,

 гр. Казанлък, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 и чл. 25 от Устава на сдружението свиква общо събрание на 04.11.2019 г. в 17:00 часа в гр. Казанлък, ул. „Орешака“ № 2, в учителската стая на училището при следния дневен ред:

             1. приемане на нови членове на сдружението;

             2. освобождаване на стари членове;

             3. приемане на отчета за дейността на управителния съвет

             4. избиране на нов управителен съвет

             5. приемане на програмата за дейността на сдружението

      При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието се отлага с 1 час по-късно на същото място и присъщия дневен ред.

 

01 октомври 2019 г.

Управителен съвет на СНЦ „Училищно настоятелство – ПМГ „Никола Обрешков“

 

 

Профилирана природо-математическа гимназия „Никола Обрешков”, гр. Казанлък, информира, че през учебната 2019/2020 година ще бъдат организирани следните курсове:

- за ученици от III клас – по математика;

- за ученици от ІV клас – по математика;

- за ученици от VІІ клас – по български език и литература и по математика;

 - кандидатстудентски курсове по биология;

- кандидатстудентски курсове по химия.

Групи ще бъдат сформирани при записване на минимум 10 ученици по съответния предмет във възрастова група.

За справки и записвания – в канцеларията на ППМГ „Никола Обрешков”, гр. Казанлък, или на тел. 0431/62334.

Първите занятия ще се проведат на 28.09.2019 г. (събота) от 9:00 часа в сградата на ППМГ „Никола Обрешков”, гр. Казанлък, ул. „Орешака” № 2.  


     Списък с учебници - 2019/2020 учебна година

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ППМГ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ“, ГРАД КАЗАНЛЪК ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ“ – 2018 ГОДИНА  

 

Стипендии по програма YES

 

Комисия „ФУЛБРАЙТ“ : висше образование в САЩ – среща с ученици от 8, 9, 10, 11 клас

 

Фондация BCause набира кандидати за стипендия "Лука Бекяров" за учебната 2018/2019 година

 

 

Стипендии за ученици, изявени в областта на информационните технологии и точните науки

 

Стипендиантска програма на Американска фондация за България

 

Регионален център за извънкласно образование на Фондация "Миню Балкански"