За ученициСедмично разписание 1 срок 2021/2022 учебна година

Седмично разписание 2 срок 2021/2022 учебна година

Кабинети - разпределение по паралелки

График на часовете по смени

График за режима на обучение

График за класни и контролни работи - 1 срок


График за класни и контролни работи - 2 срок

График за ФП, СИП 2021/22 г. - 1 срок

График за консултации - 1 срок

График за консултации 2 срок

График - класни ръководителиВ Ъ З М О Ж Н О С Т И

ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ППМГ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ“,

ГР. КАЗАНЛЪК, ЗА ЛИЦА, ПРЕКЪСНАЛИ ОБУЧЕНИЕТО СИ В ПРЕДХОДНИТЕ ГОДИНИ

Правила за безопасна работа в интернет
Teams - въпроси и отговори

Национален календар за изяви по интереси 2021/2022 г.Съобщения


Вредата от наргилето
 
 

Ученически училищен парламент
 Олимпиади 2021/2022 г.

заповед

правила    
  
декларация за безпристрастност и поверителност

декларация за информираност и съгласие
Стипендии 2021/2022 учебна година - 1 срок


Заповед - получаване на стипендия

Списък - ученици, които ще получават стипендия:

Ученици с успех отличен 6.00

Ученици с успех отличен 5.50 до отличен 5.99

Подпомагане достъпа до образование

Ученици  - по чл. 4, ал. 2, от ПМС № 328/21.12.2017 г.


Ученици - по чл. 4, ал. 2 и чл. 7, ал. 3 от ПМС № 328/21.12.2017 г.

Подпомагане на ученици  - по чл. 4, ал. 1, т. 3 от ПМС № 328/21.12.2017 г.

Ученици в дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален етап

Ученици в дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален етап и постигнати образователни резултати  Заповед - срокове за подаване на документи за стипендии - втори срок

Заявление - декларация  - 2 срок         

               срок за подаване на документи        условия за получаване на стипендия


критерии и показатели за класиране за стипендия        размер на видовете стипендииУчебници 2021/2022 г.Учебни материалиКандидатгимназиална информацияКандидатстудентска информация

ТУ - София - реклама    презентация    

Ден на отворените врати - Американски университет Благоевград
Изпити за срочна/годишна оценка и промяна на оценкаСпорт

График - спортни дейности