Прием след седми клас

 
 За учебната 2021/2022 година е обявен следният държавен план-прием за VIII клас:

Една професионална паралелка с интензивно изучаване на английски език

Професия - "приложен програмист", професионално направление "компютърни науки"

Балообразуване: Оценката от външно оценяване по БЕЛ + 3 пъти оценката от външно оценяване по математика + оценките по БЕЛ и математика от свидетелството за завършено  основно образование


Типов учебен план        разпределение на предметите и часовете- раздел А  раздел Б       

Три профилирани паралелки с интензивно изучаване на английски език

     1. Профил "Математически", профилиращи предмети - математика и информатика - 1 паралелка (26 ученици);

Балообразуване: Оценката от външно оценяване по БЕЛ + 3 пъти оценката от външно оценяване по математика + оценките по БЕЛ и математика от свидетелството за завършено  основно образование      2. Профил "Софтуерни и хардуерни науки" профилиращи предмети -  информатика и информационни технологии -  1 паралелка (26 ученици);

Балообразуване: Оценката от външно оценяване по БЕЛ + 3 пъти оценката от външно оценяване по математика + оценките по БЕЛ и математика от свидетелството за завършено  основно образование      3. Профил "Природни науки", профилиращи предмети - биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда - 1 паралелка (26 ученици);

 

Балообразуване: Оценката от външно оценяване по БЕЛ + 3 пъти оценката от външно оценяване по математика + оценките по биология и здравно образование и математика от свидетелството за завършено  основно образование


График нa дейностите

Календар


Дейност Срок
Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на НВО до 04 февруари 2021 г.
Определяне на състава на училищните комисии за организиране и провеждане на НВО до 08 февруари 2021 г.
Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и регистриране на заявленията в софтуерния продукт 15 – 19 февруари 2021 г.
Въвеждане на предложения от директорите на училищата за оценители, за квестори, за учители консултанти и за учители по чужд език за четене на текст и изпращане на декларациите им до регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО до 09 април 2021 г.
Въвеждане на информация от директорите на училищата за сградите, залите и броя на местата в залите до 09 април 2021 г.
Определяне на сградите, залите и броя на местата в залите и изпращане на информация от всяка област до ЦОПУО до 13 април 2021 г.
Изпращане на информация за центровете, в които ще се осъществява оценяването във всяка от областите до 14 април 2021 г.
Определяне на състава на регионалните комисии за проверка и оценка на изпитните работи от всеки изпит до 01 юни 2021 г.
Определяне на състава на комисиите по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи от всеки изпит до 03 юни 2021 г.
Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работи до 03 юни 2021 г.
Определяне на квесторите и на учителите консултанти до 07 юни 2021 г.
Оценяване на изпитните работи от НВО 19 - 27 юни 2021 г.
Обявяване на резултатите от НВО до 28 юни 2021 г.
Издаване на свидетелството за завършено основно образование/на удостоверение за завършен първи гимназиален етап до 02 юли 2021 г.
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 27 – 28 май 2021 г.
Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите до 07 юни 2021 г.
Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
изобразително изкуство
музика
спорт

21 юни 2021 г.
22 юни 2021 г.
23 – 24 юни 2021 г.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 25 юни 2021 г.
Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите до 01 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 05 – 07 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 02 август 2021 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора
до 10 септември 2021 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14 септември 2021 г. вкл.