Нормативни документи - заповеди

   

     

 Заповед - прекратяване на учебни занятия до 31.03.2021 г.
    Заповед - обществен съвет

    Заповед - реализиран планприем  за 2018/2019 учебна година


    Заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г.


за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018-2019 година
  

Заповеди и наредби, свързани с организацията и провеждането на ДЗИ


за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2018 – 2019 година

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г.

за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование за учебната 2019-2020 година


Национален спортен календар на МОН за учебната 2018/2019 година, утвърден със Заповед № РД09-2658 от 17.09.2018 г. на министъра на образованието и науката

Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година