Съобщения    

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
Считано от 24.11.2021 г. – за 14-дневен срок – учебните занятия ще се провеждат, както следва:

24.11.2021 г. – 30.11.2021 г.

ПАРАЛЕЛКИ В ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ: 5 б , 6 а, б,  7 а, б,  10 а, б, в, г,             12 а, б, в, г

ПАРАЛЕЛКИ В ОРЕС : 5 а 8 а, б, в, г 9 а, б, в, г 11 а, б, в, г

     01.12.2021 г. – 07.12.2021 г.

ПАРАЛЕЛКИ В ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ: 5 а,  8 а, б, в, г,  9 а, б, в, г, 11 а, б, в, г

ПАРАЛЕЛКИ В ОРЕС : 5 б, 6 а, б,  7 а, б,  10 а, б, в, г, 12 а, б, в, г

Обучението в ОРЕС в ППМГ „Никола Обрешков“, Казанлък, ще се провежда в платформата MS TEAMS, като се спазва утвърденото седмично разписание за първия учебен срок на 2021/2022 г. Присъственото обучение също ще се провежда по утвърденото седмично разписание за първия учебен срок на 2021/2022 г.

ППМГ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ“, ГР. КАЗАНЛЪКПрограма стипендии в средното образование 

Уважаеми родители,
във връзка с продължителното дистанционно обучение поради епидемиологичната обстановка, ако забелязвате промяна в поведението на вашето дете, ако е тревожно или напрегнато, или нещо друго ви притеснява, моля свържете се с нашия педагогически съветник и психолог - Татяна Цоневска. Тя ще ви окаже съдействие и професионална подкрепа в създалата се ситуация.
e - mail: tsonevska@pmgkk.com

 

 

 

Мерки за организация на учебния процес в условията на COVID 19

 

На добър час, абитуриенти!

Teams - въпроси и отговори

 

 

  Регионално управление на образованието — Стара Загора и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Стара Загора организират група за консултации и подкрепа за преодоляване на последиците от кризата във връзка с пандемията от COVID- 19.
    На телефон: 042/ 210 089, в периода от 21.04.2020 г. до 13.05.2020 г., в часовия диапазон от 8:30 ч. до 16:30 ч., училищни психолози ще провеждат консултации и психологическа подкрепа.

 

 

СПАЗВАЙТЕ ТЕЗИ ПРАВИЛА ЗА ДА СТЕ ЗДРАВИ!

 

ДЕЦАТА В СИТУАЦИЯ НА ЕПИДЕМИЯ

 

 

 


 


     Списък с учебници - 2020/2021 учебна година

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ППМГ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ“, ГРАД КАЗАНЛЪК ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ“ – 2018 ГОДИНА  

 

 

Комисия „ФУЛБРАЙТ“ : 10 стипендии

Регионален център за извънкласно образование на Фондация "Миню Балкански"